Studentkårsskrivelser

Vart tredje år författar de tre studentkårerna vid Umeå universitet tillsammans en studentkårsskrivelse, som sammanfattar och belyser de problem kårerna uppfattar finns vid universitetet samt ger förslag på åtgärder. Detta ligger sedan till grund för universitetets förbättrings- och utvecklingsarbete under de kommande tre åren.

Studentkårsskrivelsen utgår från de studentärenden som inkommit till studentkårerna under de tre senaste läsåren, nu senast från höstterminen 2013 till och med vårterminen 2016. Inkomna studentärenden diarieförts löpande och kategoriserats enligt en bestämd mall. Under sammanställningen av kårernas tre studentärendediarier framträder vissa frågor och problem som centrala och behandlas därmed i denna skrivelse. Skrivelsen avser även att fånga in generella tendenser, utöver konkreta studentärenden.

Skrivelsen bytte namn till skrivelsen 2016, från studentfallsskrivelse till studentkårsskrivelse. Innan 2010 skrevs studentfallsskrivelsen årligen, men sedan 2010 sammanställs den vart tredje år och utvärderas efter 18 månader.

Här nedan kan du läsa nuvarande och tidigare skrivelser:

Studentkårsskrivelsen 2019
Studentkårsskrivelsen 2016
Studentfallsskrivelsen 2013
Studentfallsskrivelsen 2010
Studentfallsskrivelsen 2009
Studentfallsskrivelsen 2008