Styrdokument

Det som Umeå Medicinska Studentkår anser är styrdokument är olika beslut och riktlinjer som dikterar vad vi skall göra, vad vi får göra och vad vi inte får göra. Dessa dokument kommer i olika former, såsom policys eller regelverk. TIll dess dokument hör också stadgarna. Dokumenten uppdateras regelbundet. Nästan samtliga dokument beslutas i Kårfullmäktige och du som medlem är alltid välkommen att närvara på dessa möten. Under denna flik hittar du också Umeå Medicinska Studentkårs aktuella verksamhetsplan.

Stadgar
Umeå Medicinska Studentkårs Stadgar

Policys och Regelverk
Alkoholpolicy
Annonsering och Samarbeten
Arvoderingspolicy
Genomförande av Kårval
Grafiskt Profilprogram
Kårfullmäktiges presidium
Förvaltning av Medicinska Föreningens tillgångar
Likabehandlingspolicy
Mottagningspolicy
Policy för kompensation gällande utbildningsbevakning
Policy för studiesociala äskningar
Policy för utmärkelser
Regelverk för informations- och kommunikationskanaler
Stödmedlemskap
Stanna på marken
Utfärdande av intyg för studerandefackligt arbete

Besluts- och Delegationsordning
Umeå Medicinska Studentkårs Beslutsordning
Umeå Medicinska Studentkårs Delegationsordning

Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan 2020/2021
Budget 2020/2021