Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är kårens verkställande organ. Kårstyrelsen leder kårens verksamhet i överensstämmelse med kårens stadgar och beslut fattade av kårfullmäktige. Kårstyrelsen består vanligen av åtta ledamöter samt en ordförande som utsetts av kårfullmäktige. Umeå Medicinska Studentkår tillämpar brutet verksamhetsår (1 juli till 30 juni). Kårstyrelsens ordförande är också kårens ordförande (kårordförande), liksom kårstyrelsens båda vice ordförande är vice kårordförande. Dessa tre utgör tillsammans kårens presidium. Presidiet bildar också kårstyrelsens arbetsutskott (AU), som bl.a. bereder ärenden för kårstyrelsen och ansvarar för kårens förvaltning under styrelsen.

Arbetsuppgifter för kårstyrelsen

Kårstyrelsens arbete består av att företräda kårens medlemmar gentemot universitetet och andra externa parter som landsting, kommun m.fl., förvalta kårens tillgångar, bereda ärenden till kårfullmäktige, ordna tillställningar för medlemmarna och hjälpa underorganisationerna att driva sin verksamhet. I sin funktion att representera kårens medlemmar externt fyller kårstyrelsens ledamöter några av de viktigaste mandaten kåren har i olika styrelser, nämnder och råd inom och utanför universitetet.

Det finns olika sätta att jobba på som ledamot i kårstyrelsen, dels mot universitetet och dels mot studenter. Trots de väldigt olika sätten har dem en gemensam nämnare, utbildningsbevakning. Kårens främsta uppgift är att bedriva utbildningsbevakning för alla studenter som läser ett program eller en kurs inom medicinska fakulteten. Känner du dig mer driven mot att jobba med studiesociala frågor finns det även möjlighet för detta. Delar av styrelsen jobbar i det studiesocialarådet, där dem bland annat jobbar hårt med att försöka göra studenternas studietid till en av de bästa stunderna i livet.

 

Kårstyrelse 2020/2021


Tine Riklund
, Kårordförande, Central utbildningsbevakare
ordf@medicinska.se

Patricia Hooshmand, Förste Vice Kårordförande, Huvudstuderandeskyddsombud
studiesocialt@medicinska.se


Victoria Glyssner,
Andre Vice Kårordförande, Central utbildningsbevakare
utbildning@medicinska.se

Emma Onkamo, Ledamot och Utbildningsbevakare
emma.onkamo@medicinska.se


Liv Ronestjärna,
 Ledamot och Utbildningsbevakare
liv.ronestjarna@medicinska.se


Roz Lafta,
 Ledamot och Utbildningsbevakare
roz.lafta@medicinska.se


Madelene Dahlström
, Ledamot och Utbildningsbevakare
madelene.dahlstrom@medicinska.se


Charlotta Börjesson,
 Ledamot och Utbildningsbevakare
charlotta.borjesson@medicinska.se

Viktor Elofsson,  Ledamot och Utbildningsbevakare
viktor.elofsson@medicinska.se