Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är kårens verkställande organ. Kårstyrelsen leder kårens verksamhet i överensstämmelse med kårens stadgar och beslut fattade av kårfullmäktige. Kårstyrelsen består vanligen av åtta ledamöter samt en ordförande som utsetts av kårfullmäktige. Umeå Medicinska Studentkår tillämpar brutet verksamhetsår (1 juli till 30 juni). Kårstyrelsens ordförande är också kårens ordförande (kårordförande), liksom kårstyrelsens båda vice ordförande är vice kårordförande. Dessa tre utgör tillsammans kårens presidium. Presidiet bildar också kårstyrelsens arbetsutskott (AU), som bl.a. bereder ärenden för kårstyrelsen och ansvarar för kårens förvaltning under styrelsen.

Arbetsuppgifter för kårstyrelsen

Kårstyrelsens arbete består av att företräda kårens medlemmar gentemot universitetet och andra externa parter som landsting, kommun m.fl., förvalta kårens tillgångar, bereda ärenden till kårfullmäktige, ordna tillställningar för medlemmarna och hjälpa underorganisationerna att driva sin verksamhet. I sin funktion att representera kårens medlemmar externt fyller kårstyrelsens ledamöter några av de viktigaste mandaten kåren har i olika styrelser, nämnder och råd inom och utanför universitetet.

Det finns olika sätta att jobba på som ledamot i kårstyrelsen, dels mot universitetet och dels mot studenter. Trots de väldigt olika sätten har dem en gemensam nämnare, utbildningsbevakning. Kårens främsta uppgift är att bedriva utbildningsbevakning för alla studenter som läser ett program eller en kurs inom medicinska fakulteten. Känner du dig mer driven mot att jobba med studiesociala frågor finns det även möjlighet för detta. Delar av styrelsen jobbar i det studiesocialarådet, där dem bland annat jobbar hårt med att försöka göra studenternas studietid till en av de bästa stunderna i livet.

Foton: Christoffer Backlund

Kårstyrelse 2018/2019

Emil Nygren, Kårordförande, Central utbildningsbevakare
utbildning@medicinska.se
ordf@medicinska.se

Representerar studenterna i: Ledningsrådet, Rektors Beslutsmöte, Krisledningsgruppen, Utbildningsstrategiska rådet (USSR), Fakultetsnämnden, Utbildningsstrategiska nämnden (UN), Bemanningsplaneringsnämnden (BPN), Kvalitetsrådet (UN), Utbildningsbevakningsrådet

Kontaktperson för: Biomedicinprogrammet

Evelina Krantz, Förste Vice Kårordförande, Studiesocialt ansvarig och
Huvudstuderandearbetsmiljöombud (HSAMO)
studiesocialt@medicinska.se

Representerar studenterna i: Dekanus Beslutsmöte, Studiesociala samverkansgruppen, Tillgänglighetsgruppen, Utbildningsstrategiska nämnden (UN), Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU), Kliniskt träningscenter (KTC-rådet), VårdSam-kommittén, Grundutbildningsbevakningsrådet (GutBev), Stiftelsen Studenthälsan, Utbildningsbevakningsrådet (UBR)

Kontaktperson för: Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammen.

Axel Lundqvist, Ledamot och Utbildningsbevakare
axel.lundqvist@medicinska.se

Representerar studenterna i : Universitetssjukvårdsstyrelsen, Disciplinnämnden, Samverkansgruppen för studenträtt, Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU), ALF-kommittén

Kontaktperson för: Tränarprogrammet

Erik Birring, Ledamot och Utbildningsbevakare
erik.birring@medicinska.se

Representerar studenterna i: Kursklassificeringsrådet, Fakultetsnämnden (FN), Utbildningsstrategiska nämnden (UN), Internationaliseringsstrategiska kommittén (IKOM), Rådet för internationalisering av utbildningarna, Informationskommittén, Stiftelsen Studenthälsan

Kontaktperson för: Folkhälsovetenskap, Public Health, Läkarprogrammet

Joel Rydberg, Ledamot och Utbildningsbevakare
joel.rydberg@medicinska.se

Representerar studenterna i: Antagningsrådet, Biblioteksstyrelsen, Utbildningsstrategiska nämnden, Rådet för internationalisering av utbildningarna

Kontaktperson för: Logopedprogrammet

Murat Dogru, Ledamot och Utbildningsbevakare
murat.dogru@medicinska.se

Representerar studenterna i: Examensrådet, Utbildningsstrategiska nämnden, Rådet för internationalisering av utbildningarna, Kommittén för Lika Villkor

Kontaktperson för: Biomedicinska analytikerprogrammet

Pegah Reyhani, Ledamot och Utbildningsbevakare
pegah.reyhani@medicinska.se

Representerar studenterna i: Utbildningsstrategiska nämnden (UN), Internationaliseringsstrategiska kommittén (IKOM), Anställnings- & docenturnämnden, ADN-AU, TUA-kommittén, Lokalkommittén

Kontaktperson för: Odontologiska programmen

Sandra Bäckström, Ledamot och Utbildningsbevakare
sandra.backstrom@medicinska.se

Representerar studenterna i: Husråd, Nämnden för högskolepedagogisk meritering, Fakultetsnämnden, Rådet för internationalisering av utbildningarna, Lokalkommittén

Kontaktperson för:  Arbetsterapeutprogrammet och Fysioterapeutprogrammet

Stina Alm, Ledamot och Utbildningsbevakare
stina.alm@medicinska.seRepresenterar studenterna i: Universitetsstyrelsen, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Disciplinnämnden, Fakultetsnämnden, Bemanningsplaneringsnämnden, Kommittén för Lika Villkor, ALF-kommittén, TUA-kommittén, Forskning- och utbildningsrådetKontaktperson för: Läkarprogrammet och Public Health