Inbjudan till alla studenter på läkarprogrammet termin 10-11.


  25-10-2017

Jag heter Elvira De Troia och arbetar som ST-läkare inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholm. Just nu ägnar jag mig åt ett vetenskapligt arbete som handlar om Children´s Global Assessment Scale (CGAS), en etablerad skattningsskala som används för att bedöma barns och ungas förmåga att fungera i vardagen. Min handledare, Anna Lundh, öl och med.dr., har utvecklat en webbutbildning som är tillgänglig för alla behandlare i hela Sverige och som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa. Utbildningen är kostnadsfri. Under hösten kommer utbildningen också att lanseras på norska och på engelska.

Studiens syfte är att undersöka webbutbildningens effekt på hur man skattar testfall i jämförelse med en grupp kliniska experter. Då CGAS är välkänt för de flesta som arbetar inom BUP vill vi bjuda in er studenter i slutet av läkar- och psykologutbildningarna som med stor sannolikhet ej känner till CGAS. Tanken är att ni ska få CGAS-skatta sex testfall vid tre tillfällen: före, direkt efter webbutbildningen samt efter ytterligare 3-6 månader. Studien genomförs efter godkännande av Etikprövningsnämnden.

Det tar ca 2 timmar att göra utbildningen. De sex testfallen tar ca 30 minuter att skatta.

Studien kommer att gå av stapeln i oktober-november. Allting sker på nätet.

Kontakt: elvira.detroia@gmail.com