Valberedningens förslag till kårfullmäktigevalet 2017


  23-04-2017

Valberedningen har tagit fram förslag för kommande kårfullmäktige. Genom att klicka på länken läs mer kan du läsa förslaget i sin helhet. Webröstningen öppnar den 25/4 kl 00.01. Du som medlem kan när som helst lägga ett eget förslag. Vill du veta mer om processen eller hur du som medlem lägger ett eget förslag. Finns mer att läsa i Policy gällande genomförande av Kårval.

Rösta gör du på karvalet.medicinska.se från och med den 25/4.

Valberedningen 2017

Valberedningen inför kårfullmäktige-valet 2017 utgörs av Andre Gustavsson, Axel Andersson, Axel Risinger Liljegren och Ida Kastensson. Samtliga medlemmar i valberedningen har erfarenhet från arbete i kårfullmäktige. André Gustavsson läser biomedicinprogrammet och har tjänstgjort som ledamot i kårfullmäktige de två senaste verksamhetsåren. Axel Andersson studerar masterprogrammet i biomedicin och har agerat 2:e vice talman under verksamhetsåret 2016/17. Axel Risinger Liljegren läser läkarprogrammet och har tjänstgjort som studierådsrepresentant för läkarprogrammet i kårfullmäktige under verksamhetsåret 2016/17. Ida Kastensson studerar läkarprogrammet och har tjänstgjort som sekreterare i kårfullmäktiges presidium under verksamhetsåren 2015/16 samt 2016/17 samt likabehandlingsombud 2016/17.

Arbetsprocess

Valberedningen har annonserat efter nya kandidater via affischering på campus, annonsering i sociala medier samt informationsträffar under lunchtid i Vårdvetarhuset, KBC och Café Nian samt under en efter-plugget-pub på kårhuset Villan. Valberedningen har skickat ut en förfrågan till innevarande års kårfullmäktige samt kårstyrelse och uppmanat dem till att skicka in en ansökan. Det har även varit möjligt att tipsa valberedningen om kandidater via ett nomineringsförfarande. Valberedningen har sedan tagit kontakt med den nominerade studenten och informerat om kårfullmäktiges arbete. Vidare har valberedningen valt att minska kraven vid ansökan för att öka antalet nya sökande och senare i processen begära in lämpligt underlag om nödvändigt. Samtliga sökande till kårfullmäktiges presidium har intervjuats för att klarlägga de sökandes ambitioner inför kommande verksamhetsår.

Motivering

Valberedningens arbete har syftat till att föreslå kandidater med så representativ fördelning som möjligt. Faktorer som valberedningen har vägt in är exempelvis programtillhörighet och kön. Både nya och tidigare engagerade studenter har ansökt till kårfullmäktige för nästkommande verksamhetsår. Flertalet sökande har tidigare erfarenhet av kår- eller föreningsarbete och är därmed särskilt lämpade för arbete i kårfullmäktige. Valberedningen är övertygade om att samtliga personer utgör goda kandidater att sitta i kårens högsta beslutande organ.

Totalt har 24 studenter sökt kårfullmäktige, varav 10 sökande har visat intresse för kårarbete för första gången. 5 sökande har fallit bort pga intresse för annan verksamhet, svalnat intresse eller endast sökt en specifik position och inte tilldelats denna. Valberedningen har således gjort en prioritering bland de sökande för vilka som ska föreslås ordinarie mandat respektive suppleant. Till de ordinarie mandaten har valberedningen i första hand strävat mot att få en så god spridning som möjligt bland de olika programmen samt en representativ könsfördelning. Kandidaterna har viktats baserat på någon utmärkande kvalité bland personliga egenskaper och engagemang, samt tidigare eller nuvarande åtaganden inom ideella föreningar. Valberedningen har även försökt skapa en bra balans av tidigare engagerade och erfarna studenter samt studenter som vill engagera sig för första gången och utvecklas i sitt kårengagemang. Bland omkandideringar har man även tagit hänsyn till närvaro och engagemang under det gångna året. Stor vikt har lagt vid den personliga intervjun för position i presidiet.

Valberedningens förslag, personliga mandat

Ordinarie mandat
Josefin Wede, läkarprogrammet
Christian Johansson, läkarprogrammet
Ingrid Steensland, läkarprogrammet
Kristoffer Lann, sjuksköterskeprogrammet
Martin Johansson, läkarprogrammet
Louise Ingemansson, arbetsterapeutprogrammet
Rebecca Assarsson, läkarprogrammet
Robin Isaksson, biomedicinska analytikerprogrammet
Dennis Sjösten, sjuksköterskeprogrammet
Jacob Gunnarsson, läkarprogrammet

Supplenater
Amanda Norlund, läkarprogrammet
Måns Löfhede, sjuksköterskeprogrammet
Oskar Mäkitalo, läkarprogrammet
Ying Fan, biomedicinska analytikerprogrammet
Emil Nygren, läkarprogrammet
Murat Dogru, biomedicinska analytikerprogrammet
Sofia Norgren, läkarprogrammet
André Lundgren, läkarprogrammet
Petter Kyrk, sjuksköterskeprogrammet

Motiveringar

Ordinarie mandat

Josefin Wede
Josefin studerar termin sex på läkarprogrammet och har ända sen start visat ett gediget engagemang för kåren. Hon har engagerat sig både som FestMästerierts ordförande i två år samt suttit i studierådet i tre år, vara två år som vice ordförande. Dessutom har hon varit engagerad i föreningslivet i många år där hon bland annat varit lagledare för ett simlag. Josefin är bra på att samarbeta samt att få andra att jobba tillsammans. Hon tycker att jämställdhet och allas möjlighet att komma till tals är viktiga frågor.

Christian Johansson
Christian studerar till läkare och har under hela sin studietid visat ett extraordinärt intresse och engagemang för flertalet av kårens verksamheter. Han har bland sina främsta meriter att han suttit som ledamot i kårstyrelsen i tre verksamhetsår samt som ledamot i kårfullmäktige i två år. Christian är synnerligen välslipad på mötesteknik och har i flera år utbildat kårfullmäktige i denna ordningskonst. Tack vare sin stora erfarenhet har Christian god insyn i kårens olika verksamheter och därmed bra idéer på hur kårfullmäktiges arbete kan utvecklas.

Ingrid Steensland
Ingrid studerar termin sex på läkarprogrammet och har det senaste året suttit på ett personligt mandat i kårfullmäktige där hon visat stort intresse och engagemang för kårens verksamhet. Sedan tidigare har hon varit ordförande för ungdomssektionen i en ridklubb med ca 800 medlemmar vilket tydligt lyfter fram hennes goda ledaregenskaper. Vidare har Ingrid även jobbat på Kårhuset Villan och hjälpt till vid FestMästeriets evenmang under förra året. En av de viktigaste frågorna för Ingrid är jämställdhet.

Kristoffer Lann
Kristoffer studerar termin fyra på sjuksköterskeprogrammet och har engagerat sig i kårfullmäktige samt haft ledande poster i ett religiöst ungdomsförbund; han vill göra kåren synligare och förståeligare samt arbeta för att alla studenter, oavsett programtillhörighet, ska höras likvärdigt.

Martin Johansson
Martin studerar termin fyra på läkarprogrammet och tidigare engagerat sig i fysioterapeutprogrammets studieråd, kårfullmäktige samt praktiskt taget alla olika nivåer inom kårhuset Villans verksamhet; han vill främst arbeta för ett bättre samtalsklimat under fullmäktiges möten, förbättrade relationer mellan kårhuset Villan och övriga kåren samt förbättra villkoren för, samt rekrytering av, engagerade studenter.

Louise Ingemansson
Louise studerar termin två på arbetsterapeutprogrammet och har engagerat sig mycket i utbildningsfrågor genom hela sin grundskolegång; hon vill främst arbeta för att förbättra samarbetet mellan kårens olika program, stärka de mindre programmens position inom kåren samt budgetfrågor.

Rebecca Assarsson
Rebecca studerar termin åtta på läkarprogrammet och har tidigare engagerat sig i studentorkestern Snösvänget, Umespexarna samt International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA); hon är speciellt intresserad av frågor rörande internationalisering samt samarbeten mellan olika studentorganisationer.

Robin Isaksson
Robin studerar termin två på biomedicinska analytikerprogrammet och har engagerat sig som studiebevakare, förste kurator vid Övre Norrlands Nation samt i ledande roller för ett politiskt ungdomsförbund; han vill arbeta för att utveckla både kårens studiebevakning och studiesociala verksamheter.

Dennis Sjösten
Dennis studerar termin fyra på sjuksköterskeprogrammet och har engagerat sig i FestMästeriet samt varit mottagningsansvarig; han är främst intresserad av att utveckla kårens studiesociala arbete, sett till både de program- och kåröverskridanade verksamheterna.

Jacob Gunnarsson
Jacob studerar termin fem på läkarprogrammet och har tidigare jobbat som kvällschef på Kårhuset Villan och därigenom kommit i god kontakt med både kårstyrelsen och kårfullmäktige. Han sitter just nu som local exchange officer för IFMSA och har goda vanor i mötesstruktur från föreningsarbete. Jacob vill främst arbeta för en mer inkluderande kårkultur.

Supplenater

Amanda Norlund
Amanda studerar termin fem på läkarprogrammet; hon är speciellt intresserad av relationerna mellan de olika medicinska programmen samt de mellan Umeås olika studentkårer.

Måns Löfhede,
Måns studerar termin tre på sjuksköterskeprogrammet och har tidigare varit kvällschef på kårhuset Villan; han är motiverad och gillar att noggrant diskutera idéer och förslag innan ett beslut tas.

Oskar Mäkitalo
Oskar studerar termin tre på läkarprogrammet och har tidigare varit Umeås representant i Biomedicinarnas Riksorganisations styrelse samt kvällschef på kårhuset Villan; han vill därför fortsätta sitt engagemang och påverka kåren via andra plattformar än tidigare.

Ying Fan
Ying studerar termin fyra på biomedicinska analytikerprogrammet och har tidigare varit engagerad i programmets studieråd, kårfullmäktige samt Utbildningsbevakningsrådet; hon vill arbeta för studenters rättigheter och förbättra kvalitéen på fakultetens utbildningar.

Emil Nygren
Emil studerar termin två på läkarprogrammet; han är speciellt intresserad av att förbättra studiesituationen för studenter och blivande studenter som har barn.

Murat Dogru
Murat studerar termin två på biomedicinska analytikerprogrammet; han är driven och vill utveckla sin kunskap och sitt engagemang i kåren.

Sofia Norgren
Sofia studerar termin åtta på läkarprogrammet och är intresserad av att lära sig mer om kårens arbete genom kårfullmäktiges arbete.

André Lundgren
André studerar termin åtta på läkarprogrammet; han har en gedigen erfarenhet av kårarbete bland annat från kårstyrelsen och söker uttryckligen en suppleantplats.

Petter Kyrk
Petter studerar termin fyra på sjuksköterskeprogrammet; han söker uttryckligen en suppleantplats