Diskrimineringsenkät


  22-02-2016

Umeå Medicinska Studentkår (UMS) arbetar kontinuerligt för att förebygga diskriminering och kränkning. En förutsättning för att bedriva en sådan verksamhet är att undersöka i vilken utsträckning och i vilken form dessa händelser uttrycker sig. Därför lanserade vi 2013 en enkätstudie för samtliga studenter på Medicinska Fakulteten och uppföljning görs vartannat år. Årets enkät är nu sammanställd och klar.

På länken nedan kan rapporten i sin helhet läsas:
Diskrimineringsenkät