Kårstyrelsen

Kårstyrelsen är kårens verkställande organ. Kårstyrelsen leder kårens verksamhet i överensstämmelse med kårens stadgar och beslut fattade av kårfullmäktige. Kårstyrelsen består vanligen av åtta ledamöter samt en ordförande som utsetts av kårfullmäktige. Umeå Medicinska Studentkår tillämpar brutet verksamhetsår (1 juli till 30 juni). Kårstyrelsens ordförande är också kårens ordförande (kårordförande), liksom kårstyrelsens båda vice ordförande är vice kårordförande. Dessa tre utgör tillsammans kårens presidium. Presidiet bildar också kårstyrelsens arbetsutskott (AU), som bl.a. bereder ärenden för kårstyrelsen och ansvarar för kårens förvaltning under styrelsen.

Arbetsuppgifter för kårstyrelsen

Kårstyrelsens arbete består av att företräda kårens medlemmar gentemot universitetet och andra externa parter som landsting, kommun m.fl., förvalta kårens tillgångar, bereda ärenden till kårfullmäktige, ordna tillställningar för medlemmarna och hjälpa underorganisationerna att driva sin verksamhet. I sin funktion att representera kårens medlemmar externt fyller kårstyrelsens ledamöter några av de viktigaste mandaten kåren har i olika styrelser, nämnder och råd inom och utanför universitetet.

Det finns olika sätta att jobba på som ledamot i kårstyrelsen, dels mot universitetet och dels mot studenter. Trots de väldigt olika sätten har dem en gemensam nämnare, utbildningsbevakning. Kårens främsta uppgift är att bedriva utbildningsbevakning för alla studenter som läser ett program eller en kurs inom medicinska fakulteten. Känner du dig mer driven mot att jobba med studiesociala frågor finns det även möjlighet för detta. Delar av styrelsen jobbar i det studiesocialarådet, där dem bland annat jobbar hårt med att försöka göra studenternas studietid till en av de bästa stunderna i livet.

 

Kårstyrelse 2017/2018

EFL_1031Stina Alm, Kårordförande, Utbildningsbevakare

stina.alm@medicinska.se
ordf@medicinska.se
070 79 76 319

Representerar studentkåren i: Universitetsstyrelsen, Ledningsrådet, Rektors Beslutsmöte, Dekanus Beslutsmöte, Krisledningsgruppen, Språkrådet, Universitetssjukvårdsstyrelsen, Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Fakultetsnämnden (FN), Bemanningsplaneringsnämnden (BPN), TUA-kommittén och Forskning- och utbildningsrådet

Kontaktperson för: Sjuksköterskeprogrammet, Läkarprogrammet och Forskarutbildning

Andreas Hollmer, Förste Vice Kårordförande, Central utbildningsbevakare efl_1204

andreas.hollmer@medicinska.se
utbildning@medicinska.se

Representerar studentkåren i: Utbildningsstrategiska rådet (USSR), Antagningsrådet, Examensrådet, Samverkansgruppen för studenträtt, Nämnden för högskolepedagogisk meritering, Fakultetsnämnden (FN), Utbildningsstrategiska nämnden (UN), ADN-AU, ALF-kommittén, Lokalkommittén, Grundutbildningsbevakningsrådet (GutBev) och Utbildningsbevakningsrådet (UBR).

Kontaktperson för: Läkarprogrammet och Forskarutbildning

Jonathan Johansson Ekstrand, Ledamot, Studiesocialt ansvarig och
Huvudstuderandearbetsmiljöombud (HSAMO)

jonathan.j.ekstrand@medicinska.se
studiesocialt@medicinska.se

Kontaktperson för: Sjuksköterskeprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet samt Sjuksköterskeprogrammet – Avancerad

Max Rönnblom, Ledamot och UtbildningsbevakareEFL_1044

max.ronnblom@medicinska.se

Representerar studentkåren i: Arbetsgrupp för studentrekryteringsweb, Informationskommittén, VårdSam-kommittén och Stiftelsen Studenthälsan.

Kontaktperson för: Arbetsteraputprogrammet

Tina Persson, Ledamot och Utbildningsbevakare

tina.persson@medicinska.se

Representerar studentkåren i: Biblioteksstyrelsen och Utbildningsstrategiska nämnden (UN)

Kontaktperson för: Odontologiska programmen

Hanna Jerndal, Ledamot och Utbildningsbevakare

hanna.jerndal@medicinska.se

Representerar studentkåren i: Internationaliseringsstrategiska kommittén (IKOM) och Rådet för internationalisering av utbildningarna (RIU)

Kontaktperson för: Public Health

Inge Breed, Ledamot och Utbildningsbevakare

inge.breed@medicinska.se

Representerar studentkåren i: Kursklassificeringsrådet och Prissättningsrådet

Kontaktperson för: Tränarprogrammet och Fysioteraputprogrammet

Sandra Fält, Ledamot och Utbildningsbevakare

sandra.falt@medicinska.se

Representerar studentkåren i: Disciplinnämnden, Utbildningsstrategiska nämnden (UN) och Kvalitetsrådet (UN).

Kontaktperson för: Logopedprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet